สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ตระวงค์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักสนิท
 
1. นายจรินทร์  พุกบ้านยาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรรชัย  แทนเกาะ
2. เด็กหญิงปิยนุช  ชัยวิเศษ
3. เด็กหญิงรุจรวี  ชุ่มจิตร
4. เด็กชายสหัสวรรษ  นครไธสง
5. เด็กหญิงเพ็ญพิพัชร  พงษ์สระพัง
 
1. นายพลวัฒน์  กวางประสิทธิ์
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายกฤติเมธ  แก้ววิจารย์
2. เด็กชายธนกฤต  นาแพง
3. เด็กชายสิงหา  สลีม
 
1. นางธนพร  บุญทวี
2. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ