สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายทัศน์พล  สุขสัมพันธ์
 
1. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  รักษารอด
 
1. นายพลวัฒน์  กวางประสิทธิ์
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิริยานุกูล
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
4 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.41 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารวี  นิ่มกระโทก
2. เด็กหญิงสมพร  จิตประไพ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ประดิษฐ์วงศ์
4. เด็กหญิงอาฤศา  โอชารส
5. เด็กหญิงเกวลี  มะณีไสย
 
1. นางทิพย์พรรณ  สำราญจิตร์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรีนฤเบศ  แสนสีมนต์
 
1. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญขำ
 
1. นางเบ็ญจะ  โพธิ์รัศมี