สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57.67 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บัวสี
 
1. นางปรมาภรณ์   สาระธนะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภควัต  ภูนาเขียว
 
1. นางจินตนา  ปั้นทอง
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภัทรกร  เปาวนา
 
1. นางสาวพรธพรรษ  แก้วปานกัน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 16.37 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีหว้าสะโสม
2. เด็กชายเกียรติสกุล  บุญคำ
 
1. นางจินตนา  ปั้นทอง
2. นางสาวพรธพรรษ   แก้วปานกัน