สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชนน  มนตราคม
 
1. นางวิภาวรรณ  ไกรคุ้ม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฤกษ์สุนทร
2. เด็กหญิงศวิตา  ทะเสนา
 
1. นางสุภาพ  วันคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายวรมันต์  เกื้อทอง
 
1. นางอุบล  หงษ์ทอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤตเมธ  พันธ์เจริญ
2. เด็กชายจีรวิทย์  โตเปลี่ยน
3. เด็กชายธนาธิป  พุ่มเมฆ
4. เด็กชายปรเมศวร์  จีนเมือง
5. เด็กชายพงศธร  เจนรังสรรค์
6. เด็กชายวีรยุทธ  บุญพา
7. เด็กชายศุภชัย  สมหาญวงค์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชารีวัน
 
1. นางมัชฌาณ  แสนทวีสุข
2. นางวงทิพย์  วงศ์สิยานุสิตย์