สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกวิสรา  ทิพย์วัฒน์
 
1. นางรำพึง  บุญสุทธิ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายจิรายุ  วงศ์อยู่
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ชุนทอง
3. เด็กชายวรพงษ์  สุระเสน
 
1. นางสาวพรธพรรษ  แก้วปานกัน
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นาแล
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เขียวสี
3. เด็กหญิงสุธิมา  เกตุดิลกชัย
 
1. นางนงนุช  เกษชม
2. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานติมา  กุลศิริ
2. เด็กหญิงจิราภา  ลุนละคะ
3. เด็กหญิงตะวัน  โพธิ์พงศา
4. เด็กหญิงนภัสสร  ใจคิด
5. เด็กหญิงอภิญญา  น้อยเนาว์รา
 
1. นางปิยรมย์  หมานเหตุ
2. นางโสภา  มีรัตน์
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธุระพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  สุกมัน
3. เด็กหญิงสิรีธร  สุขเจริญ
 
1. นายสุชาติ  สวัสดี
2. นางอัญชนา  กิติลือ
 
6 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษดา  บุตรรักษา
 
1. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  ชมแค
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทำนาเมือง
3. เด็กหญิงพรรณิกา  มุ่งงาม
 
1. นางจิราพร  ชัยสายัณห์
2. นายโสภาค  ชัยสายัณห์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงปกรณ์วิรัล  พงษ์ณัฏภาส
 
1. นางเกตุแก้ว  แป้นจันทร์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายชนวรรณพร  แก้วมณี
2. เด็กหญิงวรินธร  รุจิภาพัฒน์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รื่นรมย์
2. นางเกื้อจิต  แสงสว่าง
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรชัย  แนบสำโรง
 
1. นางสมศรี  พูลศิริ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีวงค์
2. เด็กหญิงภัคสุรีย์  ใยยะผลสุข
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ตู้เงิน
 
1. นางจิราภรณ์  นามสม
2. นางเรณู  กิ่งแก้ว