สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสวียา  หลังวิเศษ
 
1. นางสุรีย์  แววศักดิ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิชชา  อินทร์คล้าย
 
1. นางเกื้อจิต  แสงสว่าง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงอมรา  คมกล้า
 
1. นางสำอาง  ศรีใส
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชารีย์  สาธารณพร
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จอมทะรักษ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  สุขสว่าง
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐชัย  จันทร์ศรี
2. เด็กชายพุฒิภูมิ  พูลทอง
 
1. นางมธุรส  รัตนะ
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วิริยสถิตกุล
2. เด็กชายอิทธิวัฒน์  เอี่ยมสำอาง
3. เด็กชายโยตะ  นาคาโน
 
1. นางโชติกร  ม่วงศิริกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงถาวรีย์  สำเภาทอง
2. เด็กชายธีธัช  การสมจิตร
3. เด็กหญิงสุภาพร  อชิลลี่
 
1. นางทิพย์เกษร  เศวตภานุวัตร
2. นางเสาวลักษณ์  ชูมณี
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักรินทร์  กันขุนทด
2. เด็กชายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
 
1. นางปรัศนียาภรณ์  ไชยเสนา
2. นางสาวอัจฉรี  ธีระราษฎร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.34 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยมาตร
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  ชัยทองคำ
3. เด็กหญิงวริศรา  พิศดาร
4. เด็กหญิงสุมินตรา  วรฉันท์
5. เด็กหญิงอุมาริน  จิตรไธสง
 
1. นางปิยรมย์  หมานเหตุ
2. นางโสภา  มีรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภัทร  ธรรมขันธ์
2. เด็กหญิงนิติยา  ไตรราช
 
1. นางจงรักษ์  อ่อนละออ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รัตนมณี
2. เด็กชายจิรกาล  ชมภู
 
1. นางจงรักษ์  อ่อนละออ
2. นางประไพ  ในเมือง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญานันท์  สองสุข
2. เด็กหญิงทิติรัตน  มหาเทพ
3. เด็กหญิงนฤภร  จันปุ่ม
4. เด็กหญิงปัณณิกา  ปุ๊กมะดัน
5. เด็กหญิงรุจจิรา  ยิ้มเจริญ
6. เด็กหญิงวรดา  กิจอนันต์
7. เด็กหญิงศศิธรณ์  ม่วงน้อย
8. เด็กหญิงสกุณา  พฤกษานิตย์
9. เด็กหญิงสัจจพร  สุทธิสน
10. เด็กหญิงเวธกา  หิรัญบุตร์
 
1. นางจงรักษ์  อ่อนละออ
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางโสภา  มีรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลอยฟ้า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่ยแดง
3. เด็กหญิงนัทธมน  อั้นใจเอก
 
1. นายมานิต  เหลืองอ่อน
2. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหะวงค์
 
14 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วิทยาเศรษฐกุล
 
1. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
15 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  อภิชิตกุล
 
1. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
16 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  นพพิบูลย์
 
1. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  รูปเรียบ
 
1. นางวิภาวรรณ  ไกรคุ้ม
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริญญา  ชูช่วย
 
1. นางอัญชนา  กิติลือ
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พลโต
 
1. นางวิภาวรรณ  ไกรคุ้ม
 
20 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาส  วงสมบูรณ์
2. เด็กหญิงทักษิณา  วงศ์พัฒน์
3. เด็กหญิงทิพานัน  มาสขาว
4. เด็กหญิงนดา  มุขประดับ
5. เด็กหญิงสิริยากร  ทองแฉล้ม
6. เด็กหญิงสิริราช  สายต่างใจ
 
1. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
2. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลิน  มั่นมี
2. เด็กหญิงพรฤดี  สุวรรณเลิศ
3. เด็กหญิงมุนีพร  สายหอม
 
1. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สุภาผล
2. เด็กหญิงชลันดา  ใจวงษ์สี
3. เด็กหญิงชุติมา  ลุ่มนทีทอง
4. เด็กหญิงนิวาริน  ศรีแปงวงศ์
5. เด็กหญิงพันพัสสา  โพธิ์บำเพ็ญ
6. เด็กหญิงศศิลักษณ์  พลอยพุ่ม
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รื่นรมย์
2. นางจิราพร  ชัยสายัณห์
3. นายโสภาค  ชัยสายัณห์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานดา  อำนวย
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  ผลปรึกษา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รื่นเจริญ
 
1. นางจิราพร  ชัยสายัณห์
2. นายโสภาค  ชัยสายัณห์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติชญา  หนูหริ่ง
2. เด็กชายศุภราช  อินทรโสภา
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศกุนตลา  ชำนาญกุล
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
 
26 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายแทนไท  เทพศาตรา
 
1. นางเกตุแก้ว  แป้นจันทร์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวลิต  โพธิ์นาค
2. เด็กชายธนา  เคี่ยงคำผง
3. เด็กชายนวมินทร์  จันทร์ศร
4. เด็กชายภูริพัฒน์  นามวงค์
5. เด็กชายสุภัทรชัย  เหลือเริ่มวงค์
6. เด็กชายอัฏสิทธิ์  ทองวัน
 
1. นางมัชฌาณ  แสนทวีสุข
2. นางวงทิพย์  วงศ์สิยานุสิตย์
3. นางวันเพ็ญ  อุ่นหะวงค์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวิดา  มังกร
2. เด็กหญิงหทัยชนก  สัจกุลชัยเลิศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเส็ง
 
1. นางเกื้อจิต  แสงสว่าง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายธนากร  กันขุนทด
 
1. นางสาวพรธพรรธ  แก้วปานกัน
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิฐ  ฝอฝน
2. เด็กชายมนัญชัย  วันภูงา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยโชติ
 
1. นางวงทิพย์  วงศ์สิยานุสิตย์
2. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิติ  น้ำผึ้ง
2. เด็กชายสุกนต์ธี  เปียปาน
 
1. นางประไพ  ในเมือง
2. นางรัตนา  มุกดา
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สลีอ่อน
2. เด็กหญิงพนิตนัน  น้ำผึ้ง
 
1. นางประไพ  ในเมือง
2. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคเณศ  แสงกล้า
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญสา
3. เด็กชายวรพล  ขุนหาญ
 
1. นางจิราพร  ชัยสายัณห์
2. นายโสภาค  ชัยสายัณห์
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณ์  พงษ์อภัย
2. เด็กชายดนุนันท์  นุชนวล
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางสุภาพ  วันคำ
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ฆ้องชัย
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีเจริญสุข
3. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
4. เด็กหญิงแสงดาว  อินทร์กับจันทร์
 
1. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลเนตร  สายพันธ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ศรีทองใบ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  นิลเพชร
4. เด็กหญิงภัคจิรา  พวงพยอม
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ฝ่ายชาวนา
6. เด็กหญิงศิริวิภาดา  ถนอมศักดิ์
7. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางสาวเขมจิรา  นาวรัตน์
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86.25 ทอง 7 1. เด็กชายโอฬาร  สุขเจริญ
 
1. นางเสาวภา  อ่างคำ
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.6 ทอง 6 1. เด็กชายทีฆายุ  ฝ่ายกลาง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สระทองอุ่น
3. เด็กหญิงปณิดา  โทนสังอินทร์
 
1. นางพัฒธิยาภรณ์  เสรีชัยวิวัฒน์
2. นางรัตนา  น้ำหอม