สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิง อาทิตยา  หวังรายกลาง
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ชุมสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ์
2. นางศศิภา  ต่อพิทักษ์พงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  กล่อมจอหอ
2. เด็กหญิงทิพธัญญา   สุขสม
3. เด็กชายนพนัย  แดงเรืองรัมย์
 
1. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
2. นางศศิภา  ต่อพิทักษ์พงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงภาวิณี  โยเหลา
3. เด็กหญิงอัมภิณี   มันลา
 
1. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
2. นางศศิภา  ต่อพิทักษ์พงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายจิณณวัตร  พิณสา
2. เด็กชายวีระพงษ์  ซิ้มเทียม
 
1. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
2. นางศศิภา  ต่อพิทักษ์พงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 -    
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  โกะจับ
 
1. นางอิศรา  เย็นใจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงนริสา   พินิจมนตรี
 
1. นางทิพวรรณ  สุวรรณวงศ์
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  ปรุดรัมย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  สายขุนทด
 
1. นางนิดา  แตงเทพทอง
2. นางอิศรา  เย็นใจ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสราวุฒ  ถนอมทรัพย์
 
1. นายศุภวิชญ์  ชินสีหา
 
10 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หงษ์จันทา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชมพุก
3. เด็กชายจิรายุ  ศิริวรรณ
4. เด็กหญิงจิราเจต  หัตถี
5. เด็กหญิงชนกานต์  บุญเกิด
6. เด็กหญิงชนิสรา  เพชรตะกั่ว
7. เด็กหญิงญานิกา  คำรักษ์
8. เด็กหญิงณหทัย  เจริญรัชต์
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  กล่อมจอหอ
10. เด็กหญิงธัญรัตน์  โสพรมมา
11. เด็กหญิงนิภาพร  เสียงเพราะ
12. เด็กหญิงปอยยุพา  สอนสุภาพ
13. เด็กหญิงปิยะดา  เรืองกุล
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  หาญสุรีย์
15. เด็กชายพงศธร  ศรีคำพร
16. เด็กหญิงพรชิตา  อุปถัมภ์
17. เด็กหญิงพรธนา  พันธุ์มุข
18. เด็กหญิงพรพรหม  บุญชด
19. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนรงค์
20. เด็กหญิงภัทรนันท์  ขุนหมื่น
21. เด็กหญิงวันวิสาข์  ครึ่มสันเฑียะ
22. เด็กหญิงวิลาสินี  สอนภักดี
23. เด็กชายสหัสวรรษ  พุทธสงค์
24. เด็กหญิงสุณัฐชา  เนื่องจำนงค์
25. เด็กชายอนนท์  ศรีโกศล
26. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์กระจ่าง
27. เด็กหญิงเปมิกา  ยอดแก่น
 
1. นายศุภวิชญ์  ชินสีหา
2. นายสุเนตร  เผื่อนงูเหลือม
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทราภิภัทร  พลเสน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขผึ้ง
3. เด็กหญิงสรัสวดี  ศรีสุนทร
 
1. นางสาวชลอ  นาคสินธุ์