สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  กล่อมจอหอ
2. เด็กหญิงทิพธัญญา   สุขสม
3. เด็กชายนพนัย  แดงเรืองรัมย์
 
1. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
2. นางศศิภา  ต่อพิทักษ์พงศ์