สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เรียมแสน
 
1. นางศิรประภา  เดชรัตนสุวรรณ์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมมา
 
1. นางศิรประภา  เดชรัตนสุวรรณ์