สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชารีย์  นิยมการ
 
1. นางศศิธร  สุริยวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนวิเศษ
 
1. นางนลินี  สุวรรณโชติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายพีระพัฒน์  พรมพาน
2. เด็กหญิงแพรทองธาร  คงนิสัย
 
1. นางสุบิน  บุญยืน
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  ทองคำ
2. เด็กหญิงจิตรกาญจน์  เงาะปก
3. เด็กหญิงดรีมนรี  หงศา
4. เด็กหญิงธิษณามดี  เกตุประยูร
5. เด็กหญิงนภสร  ระพีนันท์
6. เด็กชายนันพัฒน์  ทัดดอกไม้
7. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  โคตรชารี
8. เด็กหญิงน้าฝน  ภูแลนดี
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตขาว
10. เด็กหญิงปดิวรัดา  อินอ่อน
11. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญนิธิ
12. เด็กหญิงสายธาร  ส้มอั๋น
13. เด็กหญิงสุธาภรณ์  ฉายะยันต์
14. เด็กหญิงสุภาดา  อินทร์ประชา
15. เด็กหญิงอริสรา  เผือกขวัญนาค
16. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  เผือกขวัญนาค
 
1. นางชลาทิพย์  พูลเกษม
2. นางสาวนันทิดา  ศิริคำ
3. นางสาวนุชนาฏ  เมตตา
4. นางระวีวรรณ  สุขสงวน
5. นางสมาพร  กอเซ็ม
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพาขวัญ  สกุลรักษา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงอุสิชา  เกษทองมา
 
1. นางศิริวรรณ  เหมะศิวะ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศิริมงคลสาคร
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ขวัญลอย
 
1. นางศิริวรรณ  เหมะศิวะ
2. นางเบญจนา  กล่อมแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.84 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุลยาสิริ  ทองคำ
 
1. นางยุพาวดี  วรวิบูลย์สวัสดิ์
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 71.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิรประภา  วาริน
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  วิศวปัน
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60.9 ทองแดง 12 1. เด็กชายจารุวัฒ  ปรินแคน
2. เด็กชายฐานกร  แสนเมฆ
3. เด็กหญิงเจสิก้า  จิรภารัสเวิล
 
1. นางอำไพ  ออมไธสง
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทองดี
2. เด็กหญิงหยาดพิรุฬ  ด้วงอุ่น
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ทวีสุข
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  หมีกุละ