สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชารีย์  นิยมการ
 
1. นางศศิธร  สุริยวงศ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.84 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุลยาสิริ  ทองคำ
 
1. นางยุพาวดี  วรวิบูลย์สวัสดิ์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60.9 ทองแดง 12 1. เด็กชายจารุวัฒ  ปรินแคน
2. เด็กชายฐานกร  แสนเมฆ
3. เด็กหญิงเจสิก้า  จิรภารัสเวิล
 
1. นางอำไพ  ออมไธสง