สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพาขวัญ  สกุลรักษา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงอุสิชา  เกษทองมา
 
1. นางศิริวรรณ  เหมะศิวะ
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 71.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิรประภา  วาริน
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  วิศวปัน