สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายพีระพัฒน์  พรมพาน
2. เด็กหญิงแพรทองธาร  คงนิสัย
 
1. นางสุบิน  บุญยืน
 
2 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  ทองคำ
2. เด็กหญิงจิตรกาญจน์  เงาะปก
3. เด็กหญิงดรีมนรี  หงศา
4. เด็กหญิงธิษณามดี  เกตุประยูร
5. เด็กหญิงนภสร  ระพีนันท์
6. เด็กชายนันพัฒน์  ทัดดอกไม้
7. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  โคตรชารี
8. เด็กหญิงน้าฝน  ภูแลนดี
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตขาว
10. เด็กหญิงปดิวรัดา  อินอ่อน
11. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญนิธิ
12. เด็กหญิงสายธาร  ส้มอั๋น
13. เด็กหญิงสุธาภรณ์  ฉายะยันต์
14. เด็กหญิงสุภาดา  อินทร์ประชา
15. เด็กหญิงอริสรา  เผือกขวัญนาค
16. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  เผือกขวัญนาค
 
1. นางชลาทิพย์  พูลเกษม
2. นางสาวนันทิดา  ศิริคำ
3. นางสาวนุชนาฏ  เมตตา
4. นางระวีวรรณ  สุขสงวน
5. นางสมาพร  กอเซ็ม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศิริมงคลสาคร
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ขวัญลอย
 
1. นางศิริวรรณ  เหมะศิวะ
2. นางเบญจนา  กล่อมแก้ว