สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิวนันท์   เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญก่อเกื้อ
 
1. นางทัศนีย์  เที่ยงตรง
2. นางสาคร  ประทุมยศ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพย์พาภรณ์  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงศิวนาฏ   เที่ยงตรง
 
1. นางทัศนีย์  เที่ยงตรง
2. นางสาคร  ประทุมยศ