สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิชญา  โกมาสถิตย์
 
1. นางปัทมา  จำเนียรแพทย์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ถี่ถ้วน
 
1. นางเสาวลักษณ์  มงคลโชติ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัปปิยนารถ  วรรณสิริวิไล
 
1. นางสาวนฤมล  มหาไพบูลย์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พวงผ่อง
 
1. นางอัจจิมา  วัฒนสุข
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เบญญากุล
2. เด็กหญิงปราณี  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวชนากานต์  ช่างหล่อ
2. นางรุจิวรรณ  เพชรสังข์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายพลพล  สิทธิโชติเลิศภักดี
 
1. นายธีระพันธุ์  สุขสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนิทธิพล  วิเศษศรี
 
1. นางสาวพิชมญช์  มะลิต้น
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญชาโด
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีทา
 
1. นางจิรัชยา  มูลแก้ว
2. นางรัตนา  ภิญโญ
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 87.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราธร  ถนอมกุล
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ประสูงเนิน
 
1. นางสาวธารทิพย์  มุขศรี
2. นางสาวอาภารัตน์  มณีพร
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.3 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจีระภัทร  เกียรติทนงศักดิ์
2. เด็กชายธันวา  หลักทรัพย์
 
1. นางสาวธารทิพย์  มุขศรี
2. นายสมปราชญ์  ป้อมสูง
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรภัทร  ศิลาโคตร
2. เด็กชายเจษฎา  ลักษณะศรี
 
1. นางสาวธารทิพย์  มุขศรี
2. นายสมปราชญ์  ป้อมสูง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงกันธิชา  จันเทพา
 
1. นางจิราภรณ์  วงศ์คงสัน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมานสินธุ์
2. เด็กชายพัทธดนย์  วงษ์วนาวัฒน์
 
1. นางจิราภรณ์  วงศ์คงสัน
2. นางดวงพร  สุขโข
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิศ  กมลวรกุล
2. เด็กหญิงศุภวรินทร์  บุญหนัก
3. เด็กหญิงสุมาตา  เมืองศิริ
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรนิชชา  ทองบุ
2. เด็กหญิงอรปรียา  ทองบุ
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองบุ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แนวตัน
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
17 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิสรา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  โลสิงห์
3. เด็กชายภัทรพล  คำวิจิตร
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัณตภณ  เจริญลับ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  เฉลิมป้อม
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
19 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอมรเทพ  ใจเสงี่ยม
 
1. นายธนพงษ์  ศิริบุตรวงศ์
 
20 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธินันท์  ขวัญดี
 
1. นายธนพงษ์  ศิริบุตรวงศ์
 
21 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิทัศน์  น่าชม
 
1. นายธนพงษ์  ศิริบุตรวงศ์
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ช้างเนียม
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิมา  ร่มรื่น
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัชพล  อรุณชาติ
2. เด็กชายปารเมศ  เชิดชู
3. เด็กชายเปรมธนัตถ์  ศรีสุข
 
1. นายสมปราชญ์  ป้อมสูง
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ทรัพย์บวร
2. เด็กหญิงวิภากุล  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หลวงสิงห์ไชย
 
1. นางสาวปทุมา  ประทุมยศ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธกานต์  เกียรติพงสา
 
1. Mr.Kenneth  Suba-an
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนนชัย  คมกล้า
 
1. นางสาวอาภรรัตน์  มณีพร
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมวิไล
 
1. นางสาวอรุณี  ยาระวัง