สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญชาโด
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีทา
 
1. นางจิรัชยา  มูลแก้ว
2. นางรัตนา  ภิญโญ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรภัทร  ศิลาโคตร
2. เด็กชายเจษฎา  ลักษณะศรี
 
1. นางสาวธารทิพย์  มุขศรี
2. นายสมปราชญ์  ป้อมสูง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัชพล  อรุณชาติ
2. เด็กชายปารเมศ  เชิดชู
3. เด็กชายเปรมธนัตถ์  ศรีสุข
 
1. นายสมปราชญ์  ป้อมสูง