สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายพลพล  สิทธิโชติเลิศภักดี
 
1. นายธีระพันธุ์  สุขสุวรรณ
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิสรา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  โลสิงห์
3. เด็กชายภัทรพล  คำวิจิตร
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธกานต์  เกียรติพงสา
 
1. Mr.Kenneth  Suba-an