สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงสโรชา  ผลศิริ
 
1. นางจิราพร  สุนทรลิขิต
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนากานต์  กุลัดนาม
 
1. นางแพรวพรรณ  ถนอมวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิริพร  มีสุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอุษา  บุญหอม
 
1. นางฐิติรัตน์  ศรีคลัง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณภัทร  วิทยาลัย
 
1. นางสาววราภรณ์  จิตอารี
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิทธิมน  ฟ้อนตะคุ
2. เด็กชายธนธรณ์  คชสร
3. เด็กหญิงรมณียา  วรรณศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  จิตอารี
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายพัทธดนย์  ประกอบสุข
 
1. นางสาววราภรณ์  จิิตอารี
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลญาภรณ์  มากสัมพันธ์
 
1. นางสาววราภรณ์  จิตอารี
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายต้นตการณ์  เจริญรวย
2. เด็กชายธนบัตร  กาพิมาย
3. เด็กหญิงสิริประภา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาววงเดือน  ซาจันทร์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ทองก้อน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุนาวงค์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ใหญ่สถิตย์
3. เด็กหญิงศุภพิชญ์  ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ปรีดารัตน์
5. เด็กหญิงอังคณา  อุ่นเสียม
 
1. นางสาวจีราภรณ์  กิมเยื้อน
2. นางวันดี  ซื่อประเสริฐ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เสนาคำ
2. เด็กหญิงบุษกร  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  เนตรกระจ่าง
4. เด็กหญิงศศิธร  หมู่มาก
5. เด็กหญิงสโรชา  ผลศิริ
 
1. นางจิราพร  สุนทรลิขิต
2. นางวันดี  ซื่อประเสริฐ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายสกลเกียรติ  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอาทิมา  เชื้อกล้วย
 
1. นางสาวจีราภรณ์  กิมเยื้อน
2. นางวันดี  ซื่อประเสริฐ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายชยากร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงญาดา  ธรรมชาติ
 
1. นายภูผา  เค้างิ้ว
2. นายมนต์ชัย  โคตรนารา
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจตุพร  เวหนะรัตน์
2. เด็กหญิงมณิมนท์  อุบลเจริญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปภาดา  ปรางค์จันทร์
2. เด็กหญิงปภาวดี  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงเกศนรินทร์  มางิ้ว
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรกัญญา  สุขล้วน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายอนุศร  สีเคน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
17 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงปฎิมาภรณ์  ธาตุดี
2. เด็กหญิงปาณิตา  ชันษา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
18 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณรงค์  โปร่งนอก
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  วรภักดี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
19 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีดา
3. เด็กหญิงวรรณษา  พงษ์จันทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
20 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทร์ประทุม
2. เด็กหญิงมณศิริ  เจริญวัย
3. เด็กหญิงยุพเยาว์  เขตสมุทร
 
1. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุนันทา  นิยมการ
 
1. นางปภากร  สุขเกษตร์
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณประทีป
 
1. นางอุไร  คุณชน
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงแสงนวล  บุญหอม
 
1. นางปภากร  สุขเกษตร์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  โชคสวัสดิ์นุกูล
 
1. นางสาวภัทธิราพร  ชะม้าย
2. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงวณิชชา  อินต๊ะวิน
 
1. นางสาวภัทธิราพร  ชะม้าย
2. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ศิริยามัน
2. เด็กชายศวีระ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวภัทธิราพร  ชะม้าย
2. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.17 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัลเจลิกา  ซานเซสแซ่ริม
 
1. นางกนกเนตร  ฉุยฉาย
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ทองเทศ
 
1. นางกนกเนตร  ฉุยฉาย
 
29 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภัสสร  เพ็งวงษา
 
1. นางอุไร  คุณชน
 
30 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพัชริญา  องค์เลิศปราณี
 
1. นางอุไร  คุณชน
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชลวานิช
2. เด็กหญิงพัชราภา  ฤกษ์ดี
3. เด็กหญิงรัตนา  สุนทรานนท์
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปรางค์จันทร์
5. เด็กชายศรายุธ  ธรรมศิริ
6. เด็กชายศรายุธ  วงค์รักษ์
7. เด็กชายสุรชัย  พนมรัมย์
8. เด็กชายไตรภพ  ฮอสูงเนิน
 
1. นางอุไร  คุณชน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.4 เงิน 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณนิศา  เจนหัตถ์
3. เด็กชายวิษณุ  บุรีวงศ์
 
1. นางกนกเนตร  ฉุยฉาย
2. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤติยากร  คำสังวาลย์
 
1. นางสาวปิยนุช  พลสมบัติ
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นัทธีประเสริฐ
2. เด็กหญิงปาลิตา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีสรรเสริญ
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  ชมชื่น
2. นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดมพร