สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณภัทร  วิทยาลัย
 
1. นางสาววราภรณ์  จิตอารี
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลญาภรณ์  มากสัมพันธ์
 
1. นางสาววราภรณ์  จิตอารี
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ทองเทศ
 
1. นางกนกเนตร  ฉุยฉาย
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพัชริญา  องค์เลิศปราณี
 
1. นางอุไร  คุณชน