สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนากานต์  กุลัดนาม
 
1. นางแพรวพรรณ  ถนอมวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายพัทธดนย์  ประกอบสุข
 
1. นางสาววราภรณ์  จิิตอารี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายชยากร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงญาดา  ธรรมชาติ
 
1. นายภูผา  เค้างิ้ว
2. นายมนต์ชัย  โคตรนารา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรกัญญา  สุขล้วน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  โชคสวัสดิ์นุกูล
 
1. นางสาวภัทธิราพร  ชะม้าย
2. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์