สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิริพร  มีสุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอุษา  บุญหอม
 
1. นางฐิติรัตน์  ศรีคลัง
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิทธิมน  ฟ้อนตะคุ
2. เด็กชายธนธรณ์  คชสร
3. เด็กหญิงรมณียา  วรรณศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  จิตอารี
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายต้นตการณ์  เจริญรวย
2. เด็กชายธนบัตร  กาพิมาย
3. เด็กหญิงสิริประภา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาววงเดือน  ซาจันทร์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ทองก้อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เสนาคำ
2. เด็กหญิงบุษกร  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  เนตรกระจ่าง
4. เด็กหญิงศศิธร  หมู่มาก
5. เด็กหญิงสโรชา  ผลศิริ
 
1. นางจิราพร  สุนทรลิขิต
2. นางวันดี  ซื่อประเสริฐ
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจตุพร  เวหนะรัตน์
2. เด็กหญิงมณิมนท์  อุบลเจริญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปภาดา  ปรางค์จันทร์
2. เด็กหญิงปภาวดี  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงเกศนรินทร์  มางิ้ว
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายอนุศร  สีเคน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงปฎิมาภรณ์  ธาตุดี
2. เด็กหญิงปาณิตา  ชันษา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณรงค์  โปร่งนอก
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  วรภักดี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีดา
3. เด็กหญิงวรรณษา  พงษ์จันทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทร์ประทุม
2. เด็กหญิงมณศิริ  เจริญวัย
3. เด็กหญิงยุพเยาว์  เขตสมุทร
 
1. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณประทีป
 
1. นางอุไร  คุณชน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภัสสร  เพ็งวงษา
 
1. นางอุไร  คุณชน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.4 เงิน 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณนิศา  เจนหัตถ์
3. เด็กชายวิษณุ  บุรีวงศ์
 
1. นางกนกเนตร  ฉุยฉาย
2. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นัทธีประเสริฐ
2. เด็กหญิงปาลิตา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีสรรเสริญ
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  ชมชื่น
2. นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดมพร