สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงสโรชา  ผลศิริ
 
1. นางจิราพร  สุนทรลิขิต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุนาวงค์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ใหญ่สถิตย์
3. เด็กหญิงศุภพิชญ์  ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ปรีดารัตน์
5. เด็กหญิงอังคณา  อุ่นเสียม
 
1. นางสาวจีราภรณ์  กิมเยื้อน
2. นางวันดี  ซื่อประเสริฐ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายสกลเกียรติ  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอาทิมา  เชื้อกล้วย
 
1. นางสาวจีราภรณ์  กิมเยื้อน
2. นางวันดี  ซื่อประเสริฐ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุนันทา  นิยมการ
 
1. นางปภากร  สุขเกษตร์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงแสงนวล  บุญหอม
 
1. นางปภากร  สุขเกษตร์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงวณิชชา  อินต๊ะวิน
 
1. นางสาวภัทธิราพร  ชะม้าย
2. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ศิริยามัน
2. เด็กชายศวีระ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวภัทธิราพร  ชะม้าย
2. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.17 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัลเจลิกา  ซานเซสแซ่ริม
 
1. นางกนกเนตร  ฉุยฉาย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชลวานิช
2. เด็กหญิงพัชราภา  ฤกษ์ดี
3. เด็กหญิงรัตนา  สุนทรานนท์
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปรางค์จันทร์
5. เด็กชายศรายุธ  ธรรมศิริ
6. เด็กชายศรายุธ  วงค์รักษ์
7. เด็กชายสุรชัย  พนมรัมย์
8. เด็กชายไตรภพ  ฮอสูงเนิน
 
1. นางอุไร  คุณชน
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤติยากร  คำสังวาลย์
 
1. นางสาวปิยนุช  พลสมบัติ