สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูรินท์  พลมาก
 
1. นางชรินธร  วิมลชัยฤกษ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  แสงศิลป์ชัย
 
1. นางสาวกันญา   สิงห์สุขา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีวงษา
 
1. นางสาววัชริกา  สุวรรณเวียง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 27.32 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชตฤณ  มาตา
2. เด็กชายมุ่งมั่น  สันติสุขลาภผล
 
1. นางสาวรดีภัส  หิรัญญา
2. นางวิภาดา  ทวีเศรษฐากร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนากรณ์   จันทร์รอด
2. เด็กหญิงณิชกานต์   วงศ์วิวัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงณิชาพร   พุทธวงศ์
4. เด็กชายพชรวุทธ  พลูวรรณ์
5. เด็กชายภาสพิชญ์   ไทรทอง
 
1. นางสาวทศวรรณ  วงค์ตะวัน
2. นายไทยสมุทร  พลหงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนากรณ์   จันทร์รอด
 
1. นางสาวทศวรรณ  วงค์ตะวัน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนาภา   วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพชรวุทธ  พลูวรรณ์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์   เวชทรัพย์
2. นางอมรรัตน์   บุญสพ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แก้ววิชัย
2. เด็กหญิงจารุพร  แสนยบุตร
3. เด็กหญิงชญาดา  พิพัฒน์รัตนหิรัญ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมรอด
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อธิษฐานเจริญกุล
6. เด็กหญิงณัฏฐ์สิภา  ใจบุญลือ
7. เด็กหญิงณิชกานต์   วงศ์วิวัฒน์พงศ์
8. เด็กหญิงณิชาพร  พุทธวงศ์
9. เด็กหญิงธัญชนก  ชุณหภัทรกุล
10. เด็กหญิงธิติสุดา  โพธิ์คำ
11. เด็กหญิงนภสร  วงษ์วาร
12. เด็กหญิงพิสินี  สังข์สุวรรณ
13. เด็กหญิงพีรดา  สุขก้อน
14. เด็กหญิงภิญรดา  เจนบวร
15. เด็กหญิงรัชชิตา  มณฑปใหญ่
16. เด็กหญิงวิชุดา  แสนศรี
17. เด็กหญิงสุพิชญา  นาวินธรรม
18. เด็กหญิงํธัญชนก  ชาลีเขียว
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เวชทรัพย์
2. นางชรินธร  วิมลชัยฤกษ์
3. นางสาววัชริกา  สุวรรณเวียง
4. นางวิภาดา  ทวีเศรษฐากร
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายกันตพิสิฐ   ลิ้มศุภพุฒิกุล
 
1. นางสาวอัญชลีพร  คล่องแคล่ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูรัชชิญา  เอกนิพนธ์
 
1. นางอมรรัตน์  บุญสพ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายDarbien Josh  C. Belderol
 
1. นางสาวอัญชลีพร  คล่องแคล่ว
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายจีรพัฒน์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายชยธร  พุชนะ
3. เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณวัต
4. เด็กชายธนเดช  พวงจันทร์
5. เด็กชายพุทธภูมิ  สุภาพ
6. เด็กชายเตชิน  วิสุทธิ์ดวงดุษดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ประนมศรี
2. นางสาววีนัส  กล่อมแก้ว
3. นางสาวสุดารักษ์  สุวรรณธาดา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายDarbien Josh   C. Belderol
2. เด็กชายกันตพิสิฐ   ลิ้มศุภพุฒิกุล
 
1. นางอมรรัตน์  บุญสพ
2. นางสาวอัญชลีพร   คล่องแคล่ว
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 16.67 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ศรีวงษา
2. เด็กหญิงวีรดา  เสียงสนั่น
 
1. นางสาวรดีภัส  หิรัญญา
2. นางสาววัชริกา  สุวรรณเวียง
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  พริมขจีพงษ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  หลงเวช
3. เด็กหญิงลัลล์ลลิล   โทบุราณ
 
1. นางพรทิพา  ไชยชะนะ