สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีวงษา
 
1. นางสาววัชริกา  สุวรรณเวียง
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 27.32 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชตฤณ  มาตา
2. เด็กชายมุ่งมั่น  สันติสุขลาภผล
 
1. นางสาวรดีภัส  หิรัญญา
2. นางวิภาดา  ทวีเศรษฐากร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 16.67 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ศรีวงษา
2. เด็กหญิงวีรดา  เสียงสนั่น
 
1. นางสาวรดีภัส  หิรัญญา
2. นางสาววัชริกา  สุวรรณเวียง