สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  แสงศิลป์ชัย
 
1. นางสาวกันญา   สิงห์สุขา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายจีรพัฒน์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายชยธร  พุชนะ
3. เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณวัต
4. เด็กชายธนเดช  พวงจันทร์
5. เด็กชายพุทธภูมิ  สุภาพ
6. เด็กชายเตชิน  วิสุทธิ์ดวงดุษดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ประนมศรี
2. นางสาววีนัส  กล่อมแก้ว
3. นางสาวสุดารักษ์  สุวรรณธาดา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายDarbien Josh   C. Belderol
2. เด็กชายกันตพิสิฐ   ลิ้มศุภพุฒิกุล
 
1. นางอมรรัตน์  บุญสพ
2. นางสาวอัญชลีพร   คล่องแคล่ว
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  พริมขจีพงษ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  หลงเวช
3. เด็กหญิงลัลล์ลลิล   โทบุราณ
 
1. นางพรทิพา  ไชยชะนะ