สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนาภา   วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพชรวุทธ  พลูวรรณ์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์   เวชทรัพย์
2. นางอมรรัตน์   บุญสพ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายกันตพิสิฐ   ลิ้มศุภพุฒิกุล
 
1. นางสาวอัญชลีพร  คล่องแคล่ว