สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูรินท์  พลมาก
 
1. นางชรินธร  วิมลชัยฤกษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนากรณ์   จันทร์รอด
2. เด็กหญิงณิชกานต์   วงศ์วิวัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงณิชาพร   พุทธวงศ์
4. เด็กชายพชรวุทธ  พลูวรรณ์
5. เด็กชายภาสพิชญ์   ไทรทอง
 
1. นางสาวทศวรรณ  วงค์ตะวัน
2. นายไทยสมุทร  พลหงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนากรณ์   จันทร์รอด
 
1. นางสาวทศวรรณ  วงค์ตะวัน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูรัชชิญา  เอกนิพนธ์
 
1. นางอมรรัตน์  บุญสพ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายDarbien Josh  C. Belderol
 
1. นางสาวอัญชลีพร  คล่องแคล่ว