สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจณิสตา  สุขร่วม
2. เด็กชายธิปไตย  ศิริผล
 
1. นางเรไร  ใจคิด
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงนรินทร์  สุขสบาย
 
1. นางสาวพรทิพ  บุญการ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.5 เงิน 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  สำเร็จผล
2. เด็กชายธีรเจต  จันทมาลา
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  บำรุงจิตร
4. เด็กชายวันศุกร์  ศิริผล
5. เด็กชายวีรกิจ  ประกอบการ
6. เด็กชายสันติภาพ  ชูรัตน์
7. เด็กชายสิทธิพล  ทองประเสริฐ์
8. เด็กหญิงอัมพวัน  แท่นทอง
 
1. นายนพดล  แสนผูก
2. นางเพ็ชรา  วิเศษศรี