สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยอดเกตุ
2. เด็กชายสรัล  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวพรทิพย์  อ้อมกลาง
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนาพร  แก้วฉาย
2. เด็กหญิงดวงพร  ขาวโชติ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  มนมิภักดิ์
 
1. นางสาวสุกานดา  รอดสุโข
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยอดเกตุ
2. เด็กชายสรัล  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวปิยนุช  ห้อมแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุจิรา  โทบุตร
 
1. นางภัทราวรรณ  แก้วสุพรรณ