สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรพิทักษ์  ศิลปขันธ์
 
1. นางชนิตสิรี  จิตติสังวร
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อาศัย
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จักรใจ
3. เด็กหญิงสุไมยะฮ์  พิศแลงาม
 
1. นางราตรี  ปะตังถาโต
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.78 ทองแดง 6 1. เด็กชายปองพล  คำวงษ์
2. เด็กชายภูวดล  บุญเสมอ
 
1. นางวรรษิกา  บุญโชติรัตน์
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายมังกร  ศิลปขันธ์
2. เด็กชายอรรถพล  แสงสวัสดิ์
 
1. นางวรรษิกา  บุญโชติรัตน์
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.81 เงิน 7 1. เด็กหญิงรสิตา  ภาวนาธรรมสุข
2. เด็กหญิงศันสนีย์  หิรัญโรจน์
3. เด็กหญิงอสมา  ฬุคามคูหา
4. เด็กหญิงเพชรฎา  เพ็ชรทอง
5. เด็กหญิงเรียม  ธรรมศิริ
 
1. นางราตรี  ปะตังถาโต
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาสอน
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  โฉมเฉลา
3. เด็กชายซูเบร  กอเซ็ม
4. เด็กหญิงณัฐชยา  สีคำ
5. เด็กชายณัฐพล  พูลทรัพย์
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญส่ง
7. เด็กชายปองพล  คำวงษ์
8. เด็กชายมังกร  ศิลปขันธ์
9. เด็กหญิงรสา  โชติช่วง
10. เด็กหญิงอนัญญา  ธิศาเวช
11. เด็กหญิงอภิญญา  ลุนเดชา
12. เด็กชายอรรพล  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาววาสนา  ทูลเกล้า
2. นางวิไล  สุทธิรักษ์