สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.78 ทองแดง 6 1. เด็กชายปองพล  คำวงษ์
2. เด็กชายภูวดล  บุญเสมอ
 
1. นางวรรษิกา  บุญโชติรัตน์
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง