สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายมังกร  ศิลปขันธ์
2. เด็กชายอรรถพล  แสงสวัสดิ์
 
1. นางวรรษิกา  บุญโชติรัตน์
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.81 เงิน 7 1. เด็กหญิงรสิตา  ภาวนาธรรมสุข
2. เด็กหญิงศันสนีย์  หิรัญโรจน์
3. เด็กหญิงอสมา  ฬุคามคูหา
4. เด็กหญิงเพชรฎา  เพ็ชรทอง
5. เด็กหญิงเรียม  ธรรมศิริ
 
1. นางราตรี  ปะตังถาโต
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง