สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรพิทักษ์  ศิลปขันธ์
 
1. นางชนิตสิรี  จิตติสังวร
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อาศัย
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จักรใจ
3. เด็กหญิงสุไมยะฮ์  พิศแลงาม
 
1. นางราตรี  ปะตังถาโต
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง