สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีนาคา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คำแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา  สำเร็จกิจ
 
1. นางสาวกรีลภา  ไชยธงรัตน์
2. นางสาวบุญรัตน์  เซี่ยงหว็อง
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 75.5 เงิน 6 1. เด็กชายชัยชนะ  แซ่ล้อ
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สากล
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกิดมงคล
 
1. นางสาวกรีลภา  ไชยธงรัตน์
2. นางสาวบุญรัตน์  เซี่ยงหว็อง
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพีรกานต์  คำผาย
2. เด็กหญิงสาธิณี  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ท้วมนิ่ม
 
1. นางมณฑา  พรเรืองมณีกิจ
2. นางวัชรินทร์  โยชิโนะ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สากล
 
1. นางวัชรินทร์  โยชิโนะ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยชนะ  แซ่ล้อ
 
1. นางวัชรินทร์  โยชิโนะ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หงษ์สาวดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เต่าอ่อน
3. เด็กหญิงชิดชนก  เชื้อวิเชียร
 
1. นางราตรี  ดีประสิทธิ์
2. นางวารุณี  นิยมไทย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อัมพรมหา
2. เด็กหญิงธัญทิตา  หล้าโสด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คำแก้ว
 
1. นางราตรี  ดีประสิทธิ์
2. นางวารุณี  นิยมไทย