สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 75.5 เงิน 6 1. เด็กชายชัยชนะ  แซ่ล้อ
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สากล
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกิดมงคล
 
1. นางสาวกรีลภา  ไชยธงรัตน์
2. นางสาวบุญรัตน์  เซี่ยงหว็อง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สากล
 
1. นางวัชรินทร์  โยชิโนะ