สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยชนะ  แซ่ล้อ
 
1. นางวัชรินทร์  โยชิโนะ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หงษ์สาวดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เต่าอ่อน
3. เด็กหญิงชิดชนก  เชื้อวิเชียร
 
1. นางราตรี  ดีประสิทธิ์
2. นางวารุณี  นิยมไทย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อัมพรมหา
2. เด็กหญิงธัญทิตา  หล้าโสด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คำแก้ว
 
1. นางราตรี  ดีประสิทธิ์
2. นางวารุณี  นิยมไทย