สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตาขัน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาวท้าว
2. เด็กหญิงณัชชา  แซ่ตั๋น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญดง
4. เด็กหญิงน้ำค้าง  แก้วเจริญ
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สุุตตะมะ
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แก้วปันมา
2. นายเทวิน  ยมจินดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุตตะมะ
2. เด็กหญิงพัชรา  จุลละสันธ์
3. เด็กหญิงพัชรีพร  ประดับเพชร
4. เด็กชายวันเฉลิม  บุรีเขตต์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ย่อจันทร์
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แก้วปันมา
2. นางภัสสภร  มาเผือก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงยุพิน  เครือเนตร
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  แซ่เจ็ง
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางภัสสภร  มาเผือก
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  หอมรื่น
 
1. นางสาวธนสรณ์   บุบผาชาติ
2. นางสาววรรณา  เกิดแสง
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายชุมพล  บัวกลาง
2. เด็กชายพิชิตชัย  ทวยหาญ
3. เด็กชายสาธิต  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แก้วปันมา
2. นางสาววรรณา  เกิดแสง
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.66 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุตตะมะ
 
1. นางสุพัตรา  ศิริแพทย์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์นคร
3. เด็กหญิงเมธาวี  ใบเขียว
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางภัสสภร  มาเผือก
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  พลจันทึก
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โชยปัญหา
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  กออำไพ
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางสาวอรพิณ  ธรรมยิ่ง