สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตาขัน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาวท้าว
2. เด็กหญิงณัชชา  แซ่ตั๋น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญดง
4. เด็กหญิงน้ำค้าง  แก้วเจริญ
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สุุตตะมะ
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แก้วปันมา
2. นายเทวิน  ยมจินดา
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  หอมรื่น
 
1. นางสาวธนสรณ์   บุบผาชาติ
2. นางสาววรรณา  เกิดแสง
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายชุมพล  บัวกลาง
2. เด็กชายพิชิตชัย  ทวยหาญ
3. เด็กชายสาธิต  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แก้วปันมา
2. นางสาววรรณา  เกิดแสง