สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตาขัน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุตตะมะ
2. เด็กหญิงพัชรา  จุลละสันธ์
3. เด็กหญิงพัชรีพร  ประดับเพชร
4. เด็กชายวันเฉลิม  บุรีเขตต์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ย่อจันทร์
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แก้วปันมา
2. นางภัสสภร  มาเผือก
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงยุพิน  เครือเนตร
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  แซ่เจ็ง
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางภัสสภร  มาเผือก
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.66 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุตตะมะ
 
1. นางสุพัตรา  ศิริแพทย์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์นคร
3. เด็กหญิงเมธาวี  ใบเขียว
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางภัสสภร  มาเผือก
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  พลจันทึก
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โชยปัญหา
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  กออำไพ
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางสาวอรพิณ  ธรรมยิ่ง