สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายฐปนรรย์  บุญรุ่ง
2. เด็กหญิงพิชญาภา   เจริญผล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พิกุลศรี
2. นางพยอม  สาครเสถียร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  รักระเบียบ
2. เด็กชายวรพงษ์  งอกโพธิ์
3. เด็กชายศุภกร  รัตนปรากฎ
 
1. นางณัฐนันท์  สุวรรณพิทักษ์
2. นางวาสนา  สุขสว่าง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายนราธิป  ณ รังษี
2. เด็กชายศักดิ์สรวิชญ์  กิจสมัย
3. เด็กชายอนันยศ  ไชยพฤกษ์
 
1. นางสาวพัชรศรี  วิเชียรประเสริฐ
2. นายวินัย  รัตนประสาท
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพฤกษาศร  แท่งทอง
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธร  สุวรรณพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองดุน
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวงศธร  เกตุวารินทร์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  มีศรี
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวณัฏฐิยาพร  ยมพกาล
2. นางวนิดา  เยื่อใย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพี  วรนุชกุล
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย