สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีใส
 
1. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  คำมะฤทธิ์
 
1. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปริญญา  ไชยสังหาร
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชมภูรัตน์
 
1. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายโสธยา  โพธิ์เย็น
 
1. นางรุ่ง  รัตนประสาท
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิณณวัทย์  ห้วยศิลา
 
1. นางฤดี  ศรีสุโข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุปรียา  อาจพินิจ
 
1. นางอรทัย  คำโฮง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  สาลี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชินรัตนวุฒิ
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายพัฒนะ  คูหาแก้ว
2. เด็กชายศรายุธ  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จอนตุ้ม
 
1. นางนิศารัตน์  พานทอง
2. นางสาวมลทาทิพย์  ทองคำ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายประพันธ์  ดวงอินทร์
 
1. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชมน  ศิริพัฒน์
 
1. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
11 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชมน  ศิริพัฒน์
2. เด็กหญิงกัลยากร  ดวงปัญญา
3. เด็กชายก้องธาฎา  บุญศรี
4. เด็กหญิงชญาดา  พึ่งพักตร์
5. เด็กชายณภัทร  ชั้นบน
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงศ์ริพัฒน์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ชูคงคุณ
8. เด็กหญิงนฤมล  หาสุข
9. เด็กหญิงบุญทิวา  รัตนะบุญโน
10. เด็กหญิงปนิดา  ยมหา
11. เด็กชายประพันธ์  ดวงอินทร์
12. เด็กหญิงปาณิสา  ผ่องธีระพงศ์
13. เด็กหญิงพัชชาภา  วงศ์ศรี
14. เด็กหญิงพิชญาภา  ประกอบสุข
15. เด็กชายภราดร  สุวรรณฉาย
16. เด็กหญิงรัชนีกร  สุวรรณพิทักษ์
17. เด็กหญิงวรนุช  เวหนะรัตน์
18. เด็กหญิงสาธิมา  ผ่องธีระพงศ์
19. เด็กหญิงสุกัญญา  มะลิกัน
20. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปรางจันทร์
21. เด็กหญิงสุพิชญา  พวงมะลิ
22. เด็กหญิงสุพิชญา  มะลิกัน
23. เด็กหญิงอรพินท์  โตไทยสงฆ์
24. เด็กหญิงอรุณี  เยาวภาพงศ์
25. เด็กชายเจษฎากร  เภาเสน
 
1. นางนิศารัตน์  พานทอง
2. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
12 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนาภา  แวววับศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คูณสวัสดิกูล
3. เด็กหญิงทิพย์พญา  สุวรรณวงศ์
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุดประเสริฐ
5. เด็กหญิงศิรประภา  ชูไสว
6. เด็กหญิงหรรษมน  ปรีชานนทสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอนุศรา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงเพ็ญพริษฐ์  คูณสวัสดิกูล
 
1. นางนิศารัตน์  พานทอง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัสมาพร  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงจารุพรรณี  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยยะ
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดำเกาะ
5. เด็กหญิงนันทวัน  สมญาประเสริฐ
6. เด็กหญิงเอกษมาวรรณ  ขอเจริญ
 
1. นางรุ่ง  รัตนประสาท
2. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
3. นางเรณู  วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายก้องธาฎา  บุญศรี
2. เด็กชายชนาธิป  เล็กอำพันธ์
 
1. นางสาวมลทาทิพย์  ทองคำ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงธรรมพร  วงจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณรดา  มากศิริ
3. เด็กหญิงวิกานดา  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางบำเพ็ญ  วานิชเจริญธรรม
2. นางอารีย์  สุวรรณพิทักษ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พริบดีเวช
 
1. นางเรณู  วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงณภัทร  ทรงบัณฑิตย์
 
1. นางสาวนวพร  น้อยมิ่ง
 
18 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวริศรา  เข็มเพชร
 
1. นางสาวนวพร  น้อยมิ่ง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชรินทร์
2. เด็กหญิงพัชรี  เพ็ชรเจริญ
3. เด็กหญิงสรัลนุช  บุญศรี
 
1. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดามณี  มากศิริ
 
1. นางวรสุดา  บุญศรี
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคึกฤทธิ์  รินฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ธรรมชาติ
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณรุ่งเรือง
2. นางอารีย์  สุวรรณพิทักษ์
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  นึกอุ่นจิตต์
2. เด็กชายอรรถวิทย์  นัคโร
 
1. นางสาวมลทาทิพย์  ทองคำ
2. นางวรสุดา  บุญศรี
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  นึกอุ่นจิตต์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกระจ่าง
3. เด็กชายอรรถวิทย์  นัคโร
 
1. นางวรสุดา  บุญศรี
2. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกระจ่าง
 
1. นางวรสุดา  บุญศรี
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัลลิกา  คำตา
 
1. นางวิสาข์  สิทธิเวช
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เกตสิงห์
2. เด็กหญิงศรัญญา  จำปี
3. เด็กชายเตชยุทธ  ผ่องธีระพงศ์
 
1. นางวิสาข์  สิทธิเวช
2. นางสาวสุมานี  สีแจ่ม
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงพิมชนก  ฆวีวงษ์
3. เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงศ์
 
1. นางวิสาข์  สิทธิเวช
2. นางสาวสุมานี  สีแจ่ม