สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดามณี  มากศิริ
 
1. นางวรสุดา  บุญศรี
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกระจ่าง
 
1. นางวรสุดา  บุญศรี
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงพิมชนก  ฆวีวงษ์
3. เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงศ์
 
1. นางวิสาข์  สิทธิเวช
2. นางสาวสุมานี  สีแจ่ม