สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีใส
 
1. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  คำมะฤทธิ์
 
1. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายพัฒนะ  คูหาแก้ว
2. เด็กชายศรายุธ  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จอนตุ้ม
 
1. นางนิศารัตน์  พานทอง
2. นางสาวมลทาทิพย์  ทองคำ
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนาภา  แวววับศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คูณสวัสดิกูล
3. เด็กหญิงทิพย์พญา  สุวรรณวงศ์
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุดประเสริฐ
5. เด็กหญิงศิรประภา  ชูไสว
6. เด็กหญิงหรรษมน  ปรีชานนทสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอนุศรา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงเพ็ญพริษฐ์  คูณสวัสดิกูล
 
1. นางนิศารัตน์  พานทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายก้องธาฎา  บุญศรี
2. เด็กชายชนาธิป  เล็กอำพันธ์
 
1. นางสาวมลทาทิพย์  ทองคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พริบดีเวช
 
1. นางเรณู  วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงณภัทร  ทรงบัณฑิตย์
 
1. นางสาวนวพร  น้อยมิ่ง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชรินทร์
2. เด็กหญิงพัชรี  เพ็ชรเจริญ
3. เด็กหญิงสรัลนุช  บุญศรี
 
1. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคึกฤทธิ์  รินฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ธรรมชาติ
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณรุ่งเรือง
2. นางอารีย์  สุวรรณพิทักษ์