สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปริญญา  ไชยสังหาร
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชมภูรัตน์
 
1. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุปรียา  อาจพินิจ
 
1. นางอรทัย  คำโฮง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  สาลี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชินรัตนวุฒิ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายประพันธ์  ดวงอินทร์
 
1. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชมน  ศิริพัฒน์
 
1. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
6 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชมน  ศิริพัฒน์
2. เด็กหญิงกัลยากร  ดวงปัญญา
3. เด็กชายก้องธาฎา  บุญศรี
4. เด็กหญิงชญาดา  พึ่งพักตร์
5. เด็กชายณภัทร  ชั้นบน
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงศ์ริพัฒน์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ชูคงคุณ
8. เด็กหญิงนฤมล  หาสุข
9. เด็กหญิงบุญทิวา  รัตนะบุญโน
10. เด็กหญิงปนิดา  ยมหา
11. เด็กชายประพันธ์  ดวงอินทร์
12. เด็กหญิงปาณิสา  ผ่องธีระพงศ์
13. เด็กหญิงพัชชาภา  วงศ์ศรี
14. เด็กหญิงพิชญาภา  ประกอบสุข
15. เด็กชายภราดร  สุวรรณฉาย
16. เด็กหญิงรัชนีกร  สุวรรณพิทักษ์
17. เด็กหญิงวรนุช  เวหนะรัตน์
18. เด็กหญิงสาธิมา  ผ่องธีระพงศ์
19. เด็กหญิงสุกัญญา  มะลิกัน
20. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปรางจันทร์
21. เด็กหญิงสุพิชญา  พวงมะลิ
22. เด็กหญิงสุพิชญา  มะลิกัน
23. เด็กหญิงอรพินท์  โตไทยสงฆ์
24. เด็กหญิงอรุณี  เยาวภาพงศ์
25. เด็กชายเจษฎากร  เภาเสน
 
1. นางนิศารัตน์  พานทอง
2. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัสมาพร  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงจารุพรรณี  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยยะ
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดำเกาะ
5. เด็กหญิงนันทวัน  สมญาประเสริฐ
6. เด็กหญิงเอกษมาวรรณ  ขอเจริญ
 
1. นางรุ่ง  รัตนประสาท
2. นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ
3. นางเรณู  วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงธรรมพร  วงจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณรดา  มากศิริ
3. เด็กหญิงวิกานดา  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางบำเพ็ญ  วานิชเจริญธรรม
2. นางอารีย์  สุวรรณพิทักษ์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  นึกอุ่นจิตต์
2. เด็กชายอรรถวิทย์  นัคโร
 
1. นางสาวมลทาทิพย์  ทองคำ
2. นางวรสุดา  บุญศรี
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  นึกอุ่นจิตต์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกระจ่าง
3. เด็กชายอรรถวิทย์  นัคโร
 
1. นางวรสุดา  บุญศรี
2. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัลลิกา  คำตา
 
1. นางวิสาข์  สิทธิเวช
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เกตสิงห์
2. เด็กหญิงศรัญญา  จำปี
3. เด็กชายเตชยุทธ  ผ่องธีระพงศ์
 
1. นางวิสาข์  สิทธิเวช
2. นางสาวสุมานี  สีแจ่ม