สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเชิงเนิน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาริญา  แดงชาติ
 
1. นางวรินทรา  เฟื่องสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงแพรพลอย  อุบลประเสริฐ
 
1. นายจงรักษ์  พัฒนประดิษฐ์
2. นางวรินทรา  เฟื่องสวัสดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ดังก้อง
2. เด็กหญิงปิยมน   สายพฤกษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คำภา
4. เด็กหญิงเวียงพิงค์  เกิดผล
5. เด็กหญิงแจ่มจรัส  ขจรศิริ
 
1. นางธนานันต์  วลัยรัฐณัฐ
2. นางนิดา  ศิริวัฒน์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  สดมุ้ย
2. เด็กชายพิรุณ  บุญเหลา
3. เด็กชายสิทญศักดิ์  ตองอ่อน
 
1. นางนิดา  ศิริวัฒน์
2. นายสมศักดิ์  จิรเสาวภาคย์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยมน  สายพฤกษ์
 
1. นางธนานันต์  วลัยรัฐณัฐ