สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเชิงเนิน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงแพรพลอย  อุบลประเสริฐ
 
1. นายจงรักษ์  พัฒนประดิษฐ์
2. นางวรินทรา  เฟื่องสวัสดิ์