สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพาพร  ก้อนจันทร์เทศ
2. เด็กชายวริทร์ธร  ตันประเสริฐ
3. เด็กหญิงอนุสรา  อ่ำหอม
 
1. นางสาวศิรประภา  รังรักษ์
2. นางสาวเยาวภา  เอี่ยมกำแพง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์แสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสมทรัพย์
3. เด็กชายธนพล  สวัสดิ์แสน
4. เด็กชายธีร์สรัล  ทัพธนารัตน์
5. เด็กชายปริญญา  บุญประเสริฐ
6. เด็กหญิงวธูสิริ  ทดไธสง
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แจ่มจันทร์
8. เด็กชายอัษฎา  สิงโสภา
9. เด็กหญิงเมตตา  เกษรสุข
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงค์ชาลี
 
1. นางสาวศิรประภา  รังรักษ์
2. นางเพ็ญพิศ  เมืองสุวรรณ์
 
3 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญเอก
2. เด็กหญิงปนัดดา  พรมหาคำ
3. เด็กหญิงสุชานรี  เยื่อใย
4. เด็กหญิงสุธิดา  ชนะชัย
5. เด็กหญิงอนุสรา  โยธิกา
6. เด็กหญิงอินทิรา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวราตรี  อินทยา