สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพาพร  ก้อนจันทร์เทศ
2. เด็กชายวริทร์ธร  ตันประเสริฐ
3. เด็กหญิงอนุสรา  อ่ำหอม
 
1. นางสาวศิรประภา  รังรักษ์
2. นางสาวเยาวภา  เอี่ยมกำแพง