สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดละหารไร่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนรินทร์ภรณ์  วงศ์อ้าย
 
1. นางปิยวรรณ  รักเผ่า
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พันธ์แก่น
 
1. นางปิยวรรณ  รักเผ่า
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายทิวา  ด่านนคร
 
1. นางนิศาชล   แจ้งประจักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรัสรวี  งามศรี
 
1. นางนิศาชล   แจ้งประจักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  นัทธีประเสริฐ
2. เด็กชายธนวันต์  วิเชียรปักษา
3. เด็กชายปัณฑ์ธร  เชื้ออินทร์
4. เด็กหญิงศินันตา  สกุลแพทย์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อัมฤทธิ์
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองเพิ่ม
2. นางสาวปราณี  สายสอาด