สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดละหารไร่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนรินทร์ภรณ์  วงศ์อ้าย
 
1. นางปิยวรรณ  รักเผ่า
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรัสรวี  งามศรี
 
1. นางนิศาชล   แจ้งประจักษ์